Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Gereformeerde Kerk Glanerbrug

 

 

RSIN/Fiscaal nummer:

nog niet bekend

Website adres:

www.derankglanerbrug.nl

E-mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres:

Schipholtstraat 41

Postcode:

7534 CR

Plaats:

Glanerbrug

 

De Gereformeerde Kerk te Glanerbrug, ook wel Kerkelijk Centrum “De Rank”, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op onze Gereformeerde Kerk “De Rank”.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente plus de dominee.

 

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

 

 


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Onze gemeente wil in ons kerk zijn laten zien en horen dat drie elementen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn: onze relatie met God, onze relatie met elkaar en onze relatie met de wereld.

Vanuit die gedachte en onze activiteiten en ervaringen tot dusver hebben we onze beleidsactiviteiten van onze eigen gemeente zijn voor 2015- 2016 vastgesteld:

We gaan:

 

1. Met het thema “Sporen van God” gespreksbijeenkomsten vaststellen voor te houden gespreksmiddagen en gespreksavonden en het thema laten terugkeren in

    (bijzondere) kerkdiensten.

    In dit thema nadrukkelijk de jongeren betrekken.

    Bindende bijeenkomsten organiseren, o.a. senioren middagen, maaltijdbijeenkomsten.

 

2. Jonge (ouder) gezinnen in relatie tot gespreksmogelijkheden faciliteren in samenwerking met de buurgemeenten.

3. Jongeren in de gemeente betrekken bij de verschillende activiteiten in onze gemeente en daarbuiten.

4. Contacten met buurgemeenten versterken, samenwerkingsverbanden aangaan.

5. Verkoop van de gebouwen nastreven; doel om hieruit financiële middelen te generen en ons pastoraat ( predikantsplaats) veilig te stellen.

    Verkoop concretiseren in jaargang 2015-2016.

    Alternatieve ruimten ( huur) voor onze kerkelijke gemeentelijke activiteiten, onderzoeken en keuzes maken.

 

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Het college van Kerkrentmeesters waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. De informatie van het College van Diakenen is als laatste paragraaf hieronder opgenomen.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten van het college van kerkrentmeesters geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerk in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 

 

 

 

College van Kerkrentmeesters

rekening

rekening

begroting

voorlopig

begroting

(bedragen in €)

2013

2014

2014

2015

2015

                     

Baten

                   

Opbrengsten uit bezittingen

2.836

 

1.188

 

1.700

 

3.346

 

2.000

 

Bijdragen gemeenteleden

30.282

 

31.166

 

33.300

 

31.010

 

33.000

 

Subsidies en overige bijdragen

8.111

 

14.030

 

15.300

 

8.000

 

8.200

 

totaal baten (a)

41.229

 

46.384

 

50.300

 

42.356

 

43.200

 
                     
                     

Lasten

                   

Pastoraat

25.691

 

26.223

 

29.200

 

24.857

 

25.000

 

Kerkdiensten en gemeentewerk

2.529

 

2.855

 

5.600

 

3.339

 

3.000

 

Andere organen binnen de kerk

2.160

 

2.390

 

2.400

 

2.248

 

2.300

 

Kerkelijke gebouwen

8.200

 

9.026

 

14.400

 

11.700

 

7.300

 

Inventarissen

1.255

 

1.268

 

1.500

 

1.161

 

1.000

 

Beheer en administratie

1.395

 

1.622

 

1.500

 

1.633

 

1.600

 

totaal lasten (b)

41.229

 

43.384

 

54.600

 

44.938

 

40.200

 
                     
                     

Resultaat (totaal a-b)

-

 

3.000

 

4.300-

 

2.582-

 

3.000

 
                     

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Overzicht diaconie

Het beheer van de diaconie is gescheiden van het beheer van de kerk. De inkomsten van diaconieën bestaan grotendeels uit de collectes tijdens de kerkdienst die bestemd zijn voor de diaconie en uit giften die rechtstreeks aan de diaconie worden geschonken. Net zoals de meeste diaconieën doen wij zelf regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties en ondersteunen we mensen binnen de eigen kerkelijke gemeente of in de directe omgeving.

Doel van onze activiteiten is om mensen dichtbij en veraf te helpen.

Wij doen dit wel rechtstreeks, maar ook door het organiseren van activiteiten als seniorenmiddagen en maaltijdbijeenkomsten.

Hieronder volgt een overzicht van de baten en lasten

 

College van Diakenen

rekening

rekening

begroting

voorlopig

begroting

(bedragen in €)

2013

2014

2014

2015

2015

                     

Baten

                   

Bijdragen gemeenteleden

2.533

 

2.003

 

2.300

 

2.802

 

1.500

 

Overige bijdragen

72

 

180

 

100

 

109

 

100

 

totaal baten (a)

2.604

 

2.184

 

2.400

 

2.911

 

1.600

 
                     
                     

Lasten

                   

Kerkelijke activiteiten

175

 

38

 

50

 

110

 

40

 

Andere organen binnen de kerk

206

 

227

 

250

 

224

 

220

 

Diaconaal werk plaatselijk

1.127

 

529

 

700

 

1.894

 

800

 

Diaconaal werk landelijk

380

 

35

 

50

 

518

 

100

 

Diaconaal werk wereldwijd

967

 

1.099

 

1.200

 

1.368

 

300

 

Beheer en administratie

125

 

132

 

150

 

169

 

140

 

totaal lasten (b)

2.980

 

2.059

 

2.400

 

4.282

 

1.600

 
                     
                     

Resultaat (totaal a-b)

376-

 

125

 

-

 

1.372-

 

-